Dr. Balázs Géza

Publikációk, előadások jegyzéke

A teljes publikációs listám több mint 50 oldalas. Az alábbiakban 2000-ig csak a jelentősebb könyvek (vastag betű) és fontosabb tanulmányok (normál betű) adatait adom meg.
A majdnem teljes lista elektronikus változatban: www.elte.hu/elte.linguistics
Nyomtatott formában: Nyelvész pályaképek és vallomások I. (Szerk.: Bolla Kálmán). Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005. 38–69.)

1982.
A kazári népi erdőgazdálkodás szakszavai. ELTE: Budapest, 1982. 47 p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 14.)

1983.
Tulajdonnevek a magyar népmesékben II. ELTE: Budapest, 1983. 66 p. (Magyar Névtani Dolgozatok 18.)
Firkálások a gödöllői HÉV-en. ELTE: Budapest, 1983. 113 p. (Előszó: Voigt Vilmos.) (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 18.)

Tiszadorogmai adatok a vessző feldolgozásához. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21. Miskolc, 1983. 146–155.

1984.
Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Hála József. MTA NKCS: Budapest, 1984. 272 p.

A cserépfalui díszes fafaragó korszak vége. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 22. Miskolc, 1984. 122-129.

1986.
Kis könyv az iskolarádióról. Közösség–kommunikáció–technika. Bp., é. n. (1986) 115 p.

Az egyéni és háztáji juhászat Ároktőn. (Adalékok a juhászat mai formáihoz.) A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 24. Miskolc, 1986. 146–155.
Égetett szeszes italok készítése és fogyasztása a Közép-Tisza vidéken. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXIV. Miskolc, 1986. 273-88. + 50 klny.

1987.
Sátorfirkálások. ELTE: Budapest, 1987. 129 p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 34.)
Tulajdonnevek a magyar népmesékben III. ELTE: Budapest, 1987. 69 p. (Magyar Névtani Dolgozatok 72.) (társszerző: Várkonyi Ildikó)
Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1987. 268 p.

„Titok a neved, Suha János...” Magyarországi tetovált feliratok. Forrás, 19/3. (1987) 35-52.
A firkálások kutatása és nyelvi jellemzői Magyarországon. Magyar Nyelvőr, 111. (1987) 330–8.
A kapcsolatfelvétel nyelvi formái. Magyar Nyelvőr, 111. (1987) 402-12. (Újraközlései: 100 klny. – Folklór, folklorisztika és etnológia 142. – In: Szövegtani szemelvénygyűjtemény. Szerk.: Antalné Szabó Ágnes, Madarászné Marossy Ágnes, ELTE TFK, Bp., 1995. 402–12.)
Elementos lingüísticos como uno de los factores de la comunicación. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica, Tomus XVII. ELTE: Budapest, 1986. 283-91. + 50 klny.
Remarks on a Graffiti Exhibition in Budapest. Hungarian Studies 3. (1987) 298-9.

1988.
„Szólj hozzám!" Mai jelvényfeliratok. Mozgó Világ, 14/9. (1988) 107-17. Újraközölve: Látóhatár, 1989. január 141-58.
A kisvasutak megszüntetésének hatása a népéletre. Honismeret, 16/1. (1988) 39-41.
Einfluss der liquidierten Transdanubischen Eisenbahnlinien auf das Volksleben. In: Az István Király Múzeum Közleményei, A/28. Hrg. László Lukács. Székesfehérvár, 1988. 115–8.
Linguistic Characteristic of Hungarian Tattooed Texts. In: Annales... SecLing., Tom. XIX. ELTE: Budapest, 1988. 37–43. + 50 klny.
Tetovált szövegek Magyarországon. Magyar Nyelv, LXXXIV. (1988) 460–70. (100 klny. – Folklór, folklorisztika és etnológia 148.)

1989.
Mutató az Ethnographia 1970-1988. (LXXXI–XCIX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1989. 288 p.
Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV. ELTE: Budapest, 1989. 72 p. (Magyar Névtani Dolgozatok 80.) (társszerző: Barati Antónia és Robert Wolosz)

1990.
Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Tankönyvkiadó: Budapest, 1990. 84 p. (J 2-1582) (társszerző: Tolcsvai Nagy Gábor)
Magyar ki kicsoda 1990. (Szakszerk. ~) Biográf: Budapest, 1990. (További kiadások: Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992. (Szakszerk. ~) Biográf: Budapest, 1991. Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1994. (Szakszerk. ~) Biográf: Budapest, 1993. Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1996. (Szakszerk. ~). Biográf, Budapest, 1995. Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1998. Biográf: Budapest, 1997.)

Ethnographic and Linguistic Features of the Hungarian Nameday Congratulations. In: Annales... SecLing. Tom. XXI. ELTE: Budapest, 1990. 11-22.
Nominális mondatok néhány szövegtípusban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Havas Ferenc és munkatársai. ELTE: Budapest, 1990. 7–11.

1991.
Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. (Szerk. ~) ELTE: Budapest, 1991. 198 p. (Nyelvtudományi Dolgozatok 38.)
Magyar néphagyomány ~ európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. (Szerk. ~) Magyar Néprajzi Társaság, KLTE Néprajzi Tanszék: Bp.-Debrecen, 1991. 244 p.

A folklórlingvisztikai kutatások története különösen az elmúlt két évtizedben (1968–1988). In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1991. 62–8.
Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. Magyar Nyelv LXXXVII. (1991) 190-201.


1992.
Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. (~, Kende Ágnes, Keszler Borbála, Lengyel Klára, Rácz Endre, Szemere Gyula, Varga Györgyi.) Szerk.: Keszler Borbála. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
Nép-nyelv. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Selmeczi Kovács Attila. Néprajzi Múzeum: Budapest, 1992. 100 p.

Law Regulations and Folk Mentality Concerning (Alcoholic) Spirits Procession and Consumption in the Carpathian Basin. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica, Tom. 7–8. Red. Bartha, Elek–József Kotics. KLTE: Debrecen, 1992. 571–87. + 50 klny.
Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában. In: Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Keszler Borbála. Tankönyvkiadó: Budapest, 1992. 3-23. (J2-1633); In: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2003. 94-110.

1993.
Újságíró-ismeretek. Texoft, Biográf–DUE: Budapest, 1993. 120 p.
Kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1993. 60 p. (Nyelvtudományi Értekezések 137.)
Az Édes Anyanyelvünk 1–15. évfolyamának mutatója. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 1993.

A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata. Magyar Nyelv, 1993. 56-70.
A nyelvi norma és a hagyomány. Magyar Nyelvőr, 1993. 413-5.
A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről. Bevezetés. Magyar Nyelvőr, 1993. 14-20.; In: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2003. 332-338.
Zur Semiotik der politischen/öffentlichen Parolen in Ungarn. Semiotische Berichte Jg. 17/3, 4. (1993) 219-28.

1994.
Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok. ELTE, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 273 p.
Tetovált szövegek. ELTE: Budapest, 1994. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 59.) 77 p.
Beszélő falak. Ötszáz különféle graffiti, 1980–1990. ELTE: 1994. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 64.) 97 p.
Érettségi témakörök, tételek – Magyar nyelv (szerkesztés, 30 fejezet). Corvina Kiadó, Budapest, 1994. 271 p. (társszerző: Bodáné Kovács Mária, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Juhász Nagy Andrea, Schlettné Sebő Ildikó) (1994–2005. 13 kiadásban)
Jókai-szótár. A-K, L-Z. Unikornis, Budapest, 1994. 478 + 446 p. (társszerző: P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda)
Kétnyelvűség. Nyelv- és kultúrökológiai szaklap. 1994/4. szám (szerkesztés)
Jugendmedien-Atlas 93/94. (Red. Hansgeorg Schiemer; Länder-Korrespondent: ~) Siegen/Deutschland, 1994.

A tetoválás és a tetovált szövegek magyar néprajzi kutatása. 69–83. In: Szemiotikai szövegtan 7. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. JGYTF Kiadó, Szeged, 1994.
Antropológiai nyelvészet. Bevezetés. 1–13. In: Kétnyelvűség, II/4–5. 1994.

1995.
Újságírás, rádiózás. Aktualitás, demokrácia, helyi közösségek, alternativitás. Haza és Haladás, DUE: Budapest, 1995. 187 p.

A „megnevezési kényszer"; társadalom és nyelvészet. Magyar Tudomány, 1995 (XL) 9: 1122–3.
Antropológiai nyelvészet vagy nyelvészeti antropológia? Az antropológiai nyelvészet bevezetése Magyarországon. 22–9. In: Emlékkönyv Szathmári István 70. születésnapjára. Budapest, 1995.
Die Kultur der ungarischen Sprache. 171–81. In: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich. Aktuelle Sprachprobleme in Europa. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1995.

1996.
Médiakommunikáció. A nyelvi közszolgálatiság. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, 1996. 27 p.
Rádiós ismeretek alaptanterve (RAT). Összeáll.: Balázs Géza. Magyar Rádió, Okatási Osztály, Budapest, 1996. 31 p. (Korábbi megjelenési helye: Pagoda, 1996/1–2. 29–32.)
Magyar nyelvi gyakorlatok (Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv; 500 gyakorlat megoldásokkal.) Corvina: Budapest, 1996. 157 p. (több kiadás)

A magyar szöveg. (Folklórlingvisztikai–szövegtani gondolatok.) 17–25. In: R. Molnár Emma főszerk.: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. JGYTF Kiadó, Szeged, 1996.
Az államnyelv ezeregyszáz éve Magyarországon. 75–84. Valóság, XXXIX/7., 1996. július
Barlangnév-tan – barlangi helynevek. Jakucs László professzor 70. születésnapjára. Névtani Értesítő, 18. 1996. 63–74.
Egy lehetséges magyar nyelvstratégia körvonalai. Magyar Nyelvőr, 1996. 250–63.

1997.
A rádiós kommunikáció. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, 1997. 78 p. (Hat tanulmány.)
The Story of Hungarian. A Guide to the Language. Corvina, Budapest, 1997. 189 p. (Angolul, második kiadás: 2000.)
Rádiós-ismeretek. A műsorszolgáltató rádiózás tankönyve. DUE: Budapest, 1997. 215 p. (társszerző: Kuti Sándor, Szayly József)

A média nyelvhasználatának kritikai megközelítése. Magyar Nyelvőr, 1997. 274–82.
A média nyelvhasználatának néhány jellegzetessége. 245–50. In: Médiakritika. Szerk.: Terestyéni Tamás. Osiris–MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest
Autonome studentenvertegenwoordiging in Hongarije. In: Ablak. Onderwijs, wetenschap en technologie in Hongarije. Bureau CROSS/Oost-Europa Institut, Amsterdam, 2/4. 1997. december, 8–16.
Ungarn: Sprach- und Kulturwandel in den 90er Jahren. 15–25. In: Zeichenwandel im Osten Europas. Prolegomena. Jeff Bernard (Hg.) S–Labor, ÖGS/ISSS, Wien, 1997.

1998.
Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A–Z, Budapest, 1998. 203 p. (Második kiadás: 1999.)
A magyar pálinka. Aula, Budapest, 1998. 167 p. (100 pld. műmelléklettel)
A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 1998. 184 p. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) (Szerk.: ~ és Voigt Vilmos)
Kommunikáció- és médiaismeret szöveggyűjtemény. I–II. Magyar Rádió, Bp., 1998. 357 p.
Médiaműfajok. Rövid összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. ELTE, Budapest, 1998. 52 p. (Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek, 1.)

A rendszerváltozás időszakának politikai–közéleti szemiotikai–nyelvi jelenségeiből. 163–76. In: A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 1998. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.)
Az irodalmi szöveg szövegtani–stilisztikai elemzése. Temesi Ferenc trilógiája (Por–Híd–Pest). 874–889. In: Irodalomtanítás az ezredfordulón. Főszerk.: Sipos Lajos. Pauz–Westermann, Celldömölk, 1998.
Die städtische Volkssprache und die Folklore. 29–36. In: Annales… Sectio Linguistica, Tomus XXIII. Red.: Szathmári István. Budapest, 1992–1998.
Egy utcában a média. A konvergencia nyelvi problémái. Társadalmi Szemle, LIII. 1998./1.
Külső nyelvészet az informatika korában. Magyar Nyelvőr, 1998. 324–337.
Linearitás és alinearitás: mint szövegszerkezeti alaptörvényszerűség. 7–13. In: Horváth Katalin és Ladányi Mária szerk.: Elemszerkezet és linearitás. A jelentés és szerkezet összefüggése. ELTE BTK, Budapest, 1998.
Péter Pázmány – seine Sprache und sein Stil. Die Sprache und der Stil von Pázmány - als ein neuer Diskurstyp. 75-86. In: Semiotische Berichte, Jg. 22. 1, 2/1998. (Wien)
Szociálpszichológia és nyelvpolitika. A Hét, XXIX. 1998. július 9. 3–4.

1999.
Médiaműfajok. Összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. Magyar Rádió, Budapest, 1999. 61 p.
(*Por–Híd–Pest. Emlékfüzet Temesi Ferenc 50. születésnapjára Balázs Gézától. Pest, 1999. Készült 5 számozott példányban.*)
Felfedezőúton a jelek világában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2.) Budapest, 1999. (Szerk.: ~.)

A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. (Tanulmány az MTA Magyar Nyelvi Bizottság felkérésére.) Magyar Nyelvőr, 1999. 9–27.
Gesztusviccek Magyarországon. Jel-Kép, 1999/4. 43–48.; In: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2003. 241-250.
Szociálpszichológia és nyelvpolitika. Magyar Nyelv, XCV. (1999.) 467–472.

2000.
Médianorma. A nyilvános megszólalás esztétikája. Magyar Rádió, Budapest, 2000. 135 l. (15 tanulmány)
Médianyelv. Az igényes sajtó/média nyelve. Magyar Rádió, Budapest, 2000.
Lehetséges nyelvi szabványok. A–Z, Budapest, 2000. 202 p.
Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Szerk.biz.: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, 2000. 850 l.
Jeles jogok – jogos jelek. Multidiszciplináris tanulmányok. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2000. 224. (Voigt Vilmossal)
Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, 2000. 232 l. (Grétsy Lászlóval)

A feliratozás. 823-850. In: Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Szerk.biz.: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, 2000.
A média nyelvi normája. Magyar Nyelvőr, 124. (2000.) 5–24.
Die ungarische Sprache als Symbol. Mytische Symbole für und um die ungarische Sprache. In: Jeff Bernard, Gloria Withalm (Hg./Eds.): Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven. Angewandte Semiotik 18/19. (Wien, 2000.), 353-362.
Gesture jockes in Hungary. Semiotica 128-3/4. (2000), 205-220.
Tätowierungen als Darstellungen der Vergangenheit. 469–478. In: Modellierungen von Geschichte und Kultur/Modelling History and Culture. Hg.: Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm. In: Angewandte Semiotik 16/17. Wien: ÖGS, 2000.
The Story of Hungarian. A Guide to the Language by Dr. Géza Balázs. Magyar News, Vol. X, Issue 7. Bridgeport, March 2000. 6–7.

2001.
Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina, Budapest, 2001. 228 p.
Zöld erdőben jártam… Locsolóversek. Pauz-Westermann, Celldömölk, [2001.] 39 p.
Magyar nyelvstratégia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001. 240 p.
„Miért jobb a sör a nőknél? Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór. Fekete Sas, 2001. 108 p.
Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 176 p. (Benkes Zsuzsával)
A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, a Béke-, a Sátorkőpusztai- és a Pénzpataki barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2001. 105 p. (Lieber Tamással és Varga Ferenccel)
Nyelvi illem – nagyszüleink kiskorában. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Budapest, 2001. 196 p. (Grétsy Lászlóval)
Szójátékos anyanyelvünk. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, 2001. 184 p. (Grétsy Lászlóval)

A szent és a profán szöveg antropológiája. In: Biztos, védett kikötő. A szent és profán korunk egyházművészetének tükrében. Szerk.: Szabó Lajos. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2001. 119-131.
A társadalmi kommunikáció zavarai. In: Gósy Mária szerk.: Beszédkutatás 2001. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2001. 114-125.
Der Systemwechsel in der Ungarischen Sprache. Annales…, Tomus XXIV. 1999-2001. 45-52.
Die Sprache und Stil von Péter Pázmány als ein neuer Diskurstyp. Annales…, Tomus XXIV. 1999-2001. 103-114.
Zarter Abschied vom alten Geld. Die Entvertung des Geldes im Spiegel des heutingen ungarischen Sprachgebrauchs. 65-70. In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär) Jg. 25. 1-4/2001.

2002.
Nyelvünkben a világ. Esszék, jegyzetek. Ister, Budapest, 2002. 270 p.
Media & Linguistics. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2002. (Róka Jolánnal, angolul) 106 p.
Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 168 p. (Benkes Zsuzsával)
A szövegek szövésmintái. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 2002. 116 p. (Murvai Olgával)
Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Szerk. A. Jászó Annával és Koltói Ádámmal.) Tinta, Budapest, 2002. 518 p.
Informatikai technológia és nyelvhasználat. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázatából. Trezor, Budapest, 2002. 248 p.

(Balazas Géza:) Svetimybes vengru kalboje. Gimtoji Kalba, 2002. Nr. 6. (420) 27-31.; Gimtoji Kalba, 2002. Nr. 7-8. (421-422.) 37-41. (litvánul)
A barlangi helynévadás antropológiája. Karszt és Barlang, 1998-1999. (2002.) I-II. 35-38.
A mézes pálinkák története és népi hagyománya. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLI. Szerk.: Veres László-Viga Gyula. Miskolc, 2002. 447-453.
Hungarian Pessimism. Annales…, Tomus XXV. 2002. 93-98.
Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende. 9–19. In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern…, 2002.
Notre chére petite langue maintenante. La sybolisation de la langue hongroise. Degrés (Belgium): 109-110 (2002) i: 1-12.
Szöveg-jelentéstani rács. (A mondatból kimutató jelek 2.) In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József-Benkes Zsuzsa-Bókay Antal. Tinta, Budapest, 2002. 25-37.

2003.
Pálinka a közös nyelvünk. Állami Nyomda, Budapest, 2003. 96 p.
Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 11. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003. 188 p. (Benkes Zsuzsával)
Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos. Tinta, Budapest, 2003. 948 p. (Szerk. Balogh Péterrel, Hessky Reginával, Kiss Gáborral)
Kedves Hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából. Szerk.: Kövesdy Zsuzsa. Tinta, Budapest, 2003. 421 p. (25 esszé) (Bencédy Józseffel, Deme Lászlóval, Fábián Pállal, Grétsy Lászlóval és Szathmári Istvánnal)
Személyes ügyfél-kommunikáció. Humán Erőforrás Alapítvány, Budapest (2003) (Arany Ferenccel, Rozsovits Edittel, Seprődi Patríciával, Tóth Éva Máriával)
Telefonos ügyfél-kommunikáció. Humán Erőforrás Alapítvány, Budapest (2003) (Arany Ferenccel, Rozsovits Edittel, Seprődi Patríciával, Tóth Éva Máriával)
Sportnyelvünk a 21. század elején. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, 2003. 237 p. (Grétsy Lászlóval)
A 20. századi magánlevelek nyelvi világa. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, 2003. 279 p. (Grétsy Lászlóval)
A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 p. (Voigt Vilmossal)

„Minden házfalat cseréljetek sms-falra!” Sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvőr, 2003. 144-159.
A bor szemiotikája. Rubicon, 2003/1-2. 113-114.
A születő netmagyar – Átírjuk vagy átírják a magyar nyelvváltozatokat? In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest, 2003. 336-340.
A változás és a változat mint nyelvstratégiai alapkérdés. Magyar Nyelv, 2003/3. 339-344.
Futótűz- vagy pontról pontra kommunikáció – A választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálta. Kézirat. E-Demokrácia Műhely, 2002. június. Megjelent: Magyarország politikai évkönyve 2002-ről. Szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Kht., 2003. II/1380-1398.
Gesztusviccek Magyarországon. 241-250. In: Voigt Vilmos és Balázs Géza szerk.: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003.
Lauffeuerkommunikation oder Kommunikation Punkt für Punkt. Die Rolle des SMS (Short Message Service) in der ungarischen Wahlkampagne des Jahres 2002. In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär). Special Issue: Media - Old and Neu/Medien – Alt und Neu. Jg. 27. 1-4/2003. 271-282.
Pálinkázás munka közben. In: Munkástörténet – munkásantropológia. Szerk.: Horváth Sándor – Pethő László – Tóth Eszter Zsófia. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 53-60.
Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában. 94-110. In: Voigt Vilmos és Balázs Géza szerk.: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003.

2004.
A magyar nyelv jelene és jövője. I-II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004. 405, 348 p. (szerkesztés)
Az Édes Anyanyelvünk 1–25 évfolyamának mutatója, 1979–2003. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2004. 68 p. (összeállítás)
Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, 2004. 203 p. (szerk. ~ és Grétsy László)
Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó (társszerző: Benkes Zsuzsa). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
Mai magyar nyelvi jelenségek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, 2004. 195 p. (szerk. ~ és Grétsy László)
Pálinka, a hungaricum. Állami Nyomda, Budapest, 2004. 80 p.
Pálinka, Hungaricum. The Hungarian Specialty. Állami, Nyomda, Budapest, 2004. 80 p. (angolul)
Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa; Bara Katalin-Csutak Judit.) T3 Kiadó, Sfantu Gheorge, 2004. 310 p.

A 21. század magyar kommunikációja (Nyelvstratégiai feladatok – bevezető). 9-14. In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004.
A tárgyfeliratok antropológiája és szemiotikája. 112-122. In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Termékszemantika. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2004.
Az antropológiai nyelvészet a nyelvek lényegének jobb megértéséért. 8–16. In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós: „Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában”. Szombathely, 2004.
Az internetkorszak kommunikációja. 109–128. In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004.
On Hungarian Pessimism. In: A. Paládi-Kovács ed. in chef: Times – Places – Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Akadémiai, Budapest, 2004. 499–504.
Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of system. 512-15. In: Navracsics Judit és Tóth Szergej szerk.: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Szeged-Veszprém, 2004.

2005.
„A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 175 p.
Médiaismeret. Sajtó – rádió – televízió – internet. (Társszerző: Szayly József, Szilágyi Árpád). Szerk.: Balázs Géza. DUE, Budapest, 2005. 139 p.
Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XI. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa, Bara Katalin-Csutak Judit.) Corvin Kiadó, Déva, 2005. 293 p.
Jelentés a magyar nyelvről – 2000–2005. (Szerkesztés). Akadémiai Kiadó, 2005. 188 p.
Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi előkészítő évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 144 p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.)
Magyar nyelv. Új érettségi. Corvina, Budapest, 2005. 319 p. (13. átdolgozott és bővített kiadás.) (Szerk.: ~, Társszerző: Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó.)
A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005. 295 lap. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Társszerkesztő: H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes.)
Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infonia, Budapest, 2005. 354 p. (Társszerkesztő: Bódi Zoltán.)
Nyelvészek az irodalomról. (Társszerző: Nagy L. János.) Szerk.: Veszelszkiné Huszárik Ildikó. Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, 2005. 20 p.

A magyar nyelv rokonságairól. 80–89. In: „A démonok köztünk vannak”. A Szkeptikusok X. Országos Konferenciáján elhangzott előadások gyűjteménye. Szerk.: Pintér András és Trupka Zoltán. A Szabadművelődés Háza és a Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005.
Az új média új műfaja, az sms-hír – nyelvészeti megközelítésben. Magyar Nyelvőr, 2005/2. 129-150.
Euro terminology and the hungarian language. 18-29. In: Ed. Balaskó, M.-Balázs, G.-Galinski Ch.-Pusztay, J.-Skujina, V.: European Profiles of Language Policy. Terminologia et Corpora 1.Berzsenyi Dániel College, Szombathely, 2003. (2004) [2005]

2006.
Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája. 5–6. osztály, A változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 107 p.
Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája. 5–6. osztály, A változat. Munkafüzet. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 114 p.
Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek. 5–6. osztály. B. változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 100 p.
Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek. 5–6. osztály. B. változat. Munkafüzet. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 84 p.
Hon- és népismeret. Tanári kézikönyv. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2006. 62 oldal
Nyelv és nyelvhasználat a családban. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. NKÖM, Budapest, 2006. 234 p.
Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák érettségire készülőinek. Az önálló felkészülés útjai. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2–3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. (Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.)

A budai dűlőkeresztelő. Napút 2006. április 73–78.
A csényei kálvária. Vasi Szemle, 2006/5. 618–625.
A földrajzi nevek helyesírásának logikája. Természetbarát Híradó, 2006. április (164. szám) 22–23., 2006. május 18–19., 2006. június 18–19.
A káromkodásról egyszerűen és másként. Új Horizont, 2006/1. (XXXIV/1.) 38–40.
A magyar frazémák szövegtipológiája. 547–559. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk.: Mártonfi Attila, Papp Kornélia és Slíz Mariann. Argumentum, Budapest, 2006.
A magyar nyelv az átalakuló médiumokban. Bárka, 2006/2. (XIV/2.) 108-113.
A magyar nyelv humora. 20–210. In: Falugondnoki olvasókönyv. Szerk.: Csörszné Zelenák Katalin. Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, Vértesacsa, é. n. (2006)
A magyar nyelvművelés tizenöt éve. 13–23. In: Anyanyelvünk szolgálatában. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület jubileumi kiadványa. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2005. (2006)
A magyarok borús lelkületéről. 30-34. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Galgóczi László és Vass László. JGYF Kiadó, Szeged, 2006.
A média kulturális és nyelvi mintái. 5–15. In: Gajdos Erzsébet szerk.: Kommunikáció a Kárpát-medencében. Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, (Budapest, 2006.)
A mintaadó kiejtés esélyei. 11–24. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 2005. október 13–15. Szerk.: Hódi Éva. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2005. (2006)
A nyelv etikai dimenziói. Életünk 2006/5. (XLIV/5.) 45–50.
A rádiók kiejtési normája. 46–55. In: II. egri kiejtési konferencia. Red.: Zimányi Árpád. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Eger, 2006.
A szöveg ritmikai kohéziója. 31–41. In: A. Jászó Anna, Aczél Petra szerk.: A prózaritmus és a szónoki beszéd. A régi új retorika. Trezor Kiadó, Budapest, 2006.
Aluliak felügyelete. Magyar Nemzet, 2006. március 18. 36. (Anyanyelvünk rovat)
Anyanyelvápolással a közművelődésért. Herman Ottó nyelvészeti munkássága. 4–13. In: Hevesi Attila–Viga Gyula szerk.: Herman Ottó öröksége. A Miskolcon 2005. november 8–9-én megrendezett konferencia anyaga. Herman Ottó Múzeum, 2006.
Around the Hungarian Pessimism. 169–178. In: The Sixth International Conference of KACEEBS. Hungary, Central & Eastern Europe and Korea. Current Issues in Humanities and Social Sciences. 17th-19th July, 2006. The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies, Korea Literature Translation Istitute, Hankuk University, Seoul, Korea, ELTE, Budapest
Az elmúlt másfél évtized szólásai („…mint mackósajtban a brummogás”). Új Horizont, 2006/3. 167–173.
Az írásjelek használata. 1–15. In: Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve, Raabe, 2006. június.
Az összetartó és a széttartó nyelvi fejlődés. A magyar nyelv helye az Európai Unióban. Nyelvünk és Kultúránk, 2006/4–5. 37-42.
Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe. I. rész. Magyar Nyelvőr, 2006/4. 439–456.
Balogh Lajos: Büki tájszótár. Vasi Szemle, 2006/2. (LX/2.) 240–241.
Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. (Ism.) Magyar Nyelvőr, 2006/4. 502–5005.
É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Modern Nyelvoktatás, 2006. április (XII/1.) 67–71.
Egységesülő vagy széttagolódó magyar nyelv? Napút, 2006/6. 94–98.
Etika és nyelv. Mester és Tanítvány, 11–12. szám, 2006. november, 234–241.
Gondolkodási formák, gondolatalakzatok. A dramatizált nyelv. Napút, 2006/4. 89–94.
Gyermeknyelv – gyermeksajtó – gyermekirodalom. Forrás, 2006/7–8. 167–172.
Hülyék vagyunk. Magyar Nemzet, 2006. február 11. 38. (Anyanyelvünk rovat)
Ingadozó kacsatojás. Magyar Nemzet, 2006. június 26. (Anyanyelvünk.)
Interkulturális hatások a jelhasználatra. 75–84. In: Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2–3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. (Magyar szemiotikai tanulmányok 10–11.)
Képtelen sorolók, ragozások. Napút, 2006/1. 47-52.
Korunk kommunikációs zavarai (XXI. század). 7–22. In: Kovács László, Tóth József szerk.: Határsávok 2003–2004. Savaria University Press, Szombathely, 2006.
Lehet a félből egész? A helyrebillenteni kívánt ügyfél-hivatal kommunikáció. Partnering, 2006/2. 4–7.
Mi a norma? Magyar Nemzet, 2006. február 4. 42. (Anyanyelvünk rovat)
Nyelvünk virágai. Magyar frazeológia. Miskolci Pedagógus 40. szám, 2006. szeptember, Miskolc, 2006. 5–16.
Pódiumbeszélgetés a szemiotika jelenéről (Petőfi S. János–Szépe György–Voigt Vilmos). 9–14. In: Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2–3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. (Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.)
Politikai elit? Magyar Nemzet, 2006. július 29. 32.
Pura vida! Csak élet! Costa Rica, Közép-Amerika Svájca. A Földgömb, 2006/3. 4–16.
Pusztay János: Beszakadt aranyhíd; Topopoezis. Kortárs 2006/3. (50/3.) 109–111.
Rendezvénynevek, eseménynevek. In: Titkárságvezető, menedzserasszisztensek kézikönyve. 2006. november, B 2.9. 1–2. Raabe
Spanyol munka. Guatemala, a szerelmesek országa. Magyar Nemzet, 2006. január 7. 32.
Számok, keltezés, címzés. 1–15. In: Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve, Raabe, 2006. október.
Szavak, szavak, szavak. Napút, 2006/7. 3–8.
Tébécé és esemes. Magyar Nemzet, 2006. január 14. 36. (Anyanyelvünk rovat)

2007.
Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Kht., Budapest, 2007. 175 p.
Magyar nyelv. 555 gyakorlat megoldásokkal. (Új érettségi.) Corvina Kiadó, Budapest, 2007. 192 lap.
Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007. 325 oldal.

Metalinguistik. Sprache und Textypen der heutigen ungarischen Folklore. In: Studia Slavica Hung. 52/1-2 (2007) 21-24.
Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe. II. rész. Magyar Nyelvőr, 2007/1. 48–62.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009